روز چهارشنبه ، CBS فاش کرد که یک پیام صوتی “ترسناک” با طراحی الکترونیکی از برج های نظارتی در تعدادی از فرودگاه های نیویورک و حومه آن دریافت شده است.