[ad_1]

در بیانیه خارجی تأکید شده است "برای تقویت حرکت راهپیمایی اعراب و حمایت از روابط بین کشورهای عربی برادر بر اساس حسن نیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عربی ، ضروری است که این گام مهم را بنا نهیم.".

این بیانیه با ارزیابی مصر از"تمام تلاشهای صادقانه برای دستیابی به آشتی بین کشورهای چهار جانبه عرب و قطر در حال انجام است که مهمترین آنها تلاشهای خواهر کویت در سالهای اخیر است.".

>

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که شکری پس از شرکت در اجلاس و امضای “بیانیه آل اولا” عربستان سعودی را ترک کرده است.

در این بیانیه افزوده شده است: “این بخشی از خواست همیشگی مصر برای همبستگی بین کشورهای چهار گروه عربی و جهت گیری آنها نسبت به همبستگی در صفوف و از بین بردن هرگونه ناخالصی بین کشورهای عربی برادرانه و به منظور تقویت اقدامات مشترک عربی در مواجهه با جدی است چالشهایی که منطقه شاهد آن بوده است ، مصر همیشه با آن روبرو بوده است. “

در بیانیه وزارت امور خارجه تأکید شده است “ضرورت پیگیری این گام مهم به منظور تقویت راهپیمایی اقدامات عربی و حمایت از روابط بین کشورهای عربی برادرانه بر اساس حسن نیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عربی”. “

در این بیانیه به این نتیجه رسید که مصر از “همه تلاشهای صادقانه برای تحقق آشتی بین چهار جانبه عرب و قطر ، به ویژه تلاشهای دولت خواهر کویت در سالهای اخیر” سپاسگزار است.[ad_2]