روز یکشنبه ، دادگاه اداری شورای دولتی مصر به دعوای حقوقی وکیلی که خواستار تعلیق همه کانال های YouTube پخش کننده آهنگ های مهراگانات است ، رسید.