[ad_1]

مأموریت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی در مجموع 28 نامزدی و توصیه از این مجمع دریافت کرد.

این مأموریت تصمیم گرفت کمیته مشورتی را به 18 عضو گسترش دهد تا علاوه بر اطمینان از مشارکت زنان ، جوانان و م culturalلفه های فرهنگی ، از تنوع گسترده جغرافیایی و سیاسی نیز اطمینان حاصل کند.

مأموریت کمیته مشورتی از نظر زمانی کاملاً محدود خواهد بود و وظیفه اصلی آن بحث در مورد موضوعات برجسته مربوط به انتخاب واحد اجرایی واحد و ارائه توصیه های مشخص و عملی برای جلسه عمومی مجمع خواهد بود.

ویلیامز گفت که تاریخ برگزاری انتخابات ملی ، برنامه ریزی شده برای 24 دسامبر سال جاری ، به عنوان مسئله دائمی مأموریت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی باقی خواهد ماند که این یک اصل هدایت کننده و هدف است که نمی توان آن را کنار گذاشت.

>

مأموریت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی در مجموع 28 نامزدی و توصیه از این مجمع دریافت کرد.

این مأموریت تصمیم گرفت کمیته مشورتی را به 18 عضو گسترش دهد تا علاوه بر اطمینان از مشارکت زنان ، جوانان و م culturalلفه های فرهنگی ، از تنوع گسترده جغرافیایی و سیاسی نیز اطمینان حاصل کند.

مأموریت کمیته مشورتی از نظر زمانی کاملاً محدود خواهد بود و وظیفه اصلی آن بحث در مورد موضوعات برجسته مربوط به انتخاب واحد اجرایی واحد و ارائه توصیه های مشخص و عملی برای جلسه عمومی مجمع خواهد بود.

ویلیامز گفت که تاریخ انتخابات ملی که برای 24 دسامبر سال جاری برنامه ریزی شده است ، همچنان مسئله دائمی مأموریت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی خواهد بود که این یک اصل و هدایت هدایت کننده است که نمی توان آن را کنار گذاشت.[ad_2]