[ad_1]


برخی از افراد به سیگارهای الکترونیکی متوسل می شوند زیرا اعتقاد دارند که این آسیب های ناشی از “سیگار کشیدن سنتی” را کاهش می دهد ، اما آنچه که به آنها اعتماد می کنند چیزی بیشتر از “توهم بزرگ” نیست ، طبق یک مطالعه پزشکی اخیر.

[ad_2]