الكس هازارد ، وزیر بهداشت و امور بشری آمریكا گفت كه دولت شروع می كند به داروخانه های بیشتر دوزهایی برای تسریع روند واكسن كرونا بدهد.