برخی از برلینی ها پس از جلوگیری از شلیک به بیشتر شهر ، در شب سال نو سعی کردند آتش بازی را از خانه های خود برپا کنند و باعث آتش سوزی ده ها آتش سوزی در پایتخت آلمان شوند.