منابع امنیتی تأیید کردند که یک انفجار منطقه منصورا در عدن ، جنوب یمن را لرزاند.