[ad_1]

آژانس پروژه توضیح داد که این کار شامل دروازه ها و چراغهای اصلی است "درب ملک عبدالعزیز ، دروازه عمره و دروازه الفتح".

وی تکمیل نصب سقف های کاذب در طبقات ساختمان ترمینال و تکمیل پروژه میان طبقه در طبقه دوم ، علاوه بر کارهای ساختمانی ، خدمات نگهداری و بسته پروژه های زیربنایی ، با هماهنگی دفتر مدیریت ساختمان را تأیید کرد. وزارت دارایی

“>

این امر پس از استفاده از امکانات این پروژه برای پذیرایی از تعداد حجاج و زائران در فصل حج با مساحت کل 519،149 متر مربع ، از جمله پروژه های توسعه ملک عبدالله بن عبدالعزیز و پروژه افزایش ظرفیت مطاف ، بنا به گفته آژانس پروژه ها و تحقیقات مهندسی در ریاست عمومی در مورد مسائل مسجد جامع و مسجد. نبوی

آژانس پروژه گفت که این آثار شامل دروازه ها و فانوس های اصلی ، “دروازه ملک عبدالعزیز ، باب العمره و باب الفتح” است.

وی تکمیل نصب سقف های کاذب در طبقات ساختمان ترمینال و تکمیل پروژه میان طبقه در طبقه دوم ، علاوه بر کارهای ساختمانی ، خدمات نگهداری و بسته پروژه های زیربنایی ، با هماهنگی دفتر مدیریت ساختمان را تأیید کرد. وزارت دارایی[ad_2]